Categorieën

Wie is er verantwoordelijk voor eventuele vergunningen?

Eventuele vergunningen dient uzelf aan te vragen bij de betreffende instanties.

Als u wilt slopen of asbest wilt verwijderen, dan hebt u in veel gevallen een "omgevingsvergunning met de activiteit slopen" nodig. Een dergelijke vergunning is verplicht gesteld om de openbare orde en veiligheid te beschermen en ongewenste afbraak tegen te gaan. De vergunning wordt afgegeven door de gemeente, die bij gemeentelijke verordening nadere regels kan vaststellen. Daarin staat bijvoorbeeld wanneer een sloopvergunning nodig is en wanneer u kunt volstaan met een melding.

Er zijn drie gevallen waarbij in ieder geval een sloopvergunning nodig is:

  • Gaat het om slopen waarbij meer dan 10m3 sloopafval vrijkomt, dan moet u altijd een "omgevingsvergunning met de activiteit slopen" aanvragen
  • Gaat het om slopen in verband met asbestverwijdering, dan zal de gemeente u verzoeken aan te geven waar het asbest zich precies bevindt. In de regel moet u hiervoor een asbestinventarisatie laten uitvoeren door een deskundig asbestinventarisatiebedrijf.
  • Gaat het om het slopen van een bouwwerk binnen het beschermd stadsgezicht van Hulst en dan moet u ook altijd een "omgevingsvergunning voor het slopen van monumenten" aanvragen.

Geen vergunning nodig

De Bouwverordening, artikel 8.1.1., lid 2, noemt enkele gevallen waarin u voor slopen geen vergunning nodig heeft:

  • als u een bouwwerk moet slopen op grond van een aanschrijving van burgemeester en wethouders;
  • als volgens schatting het sloopafval minder dan 10 m³ bedraagt en er geen asbest in verwerkt is. In dat geval hoeft u geen vergunning aan te vragen.

Deze regels gelden uitsluitend voor een sloopvergunning op grond van de Woningwet. Als u op grond van een andere wet een sloopvergunning nodig heeft, dient u deze wel aan te vragen.